Haastattelu Helsingin Sanomissa 20.1.2015

17.02.2015

Helsingin Sanomat tekivät hienon artikkelin konkurssista selviytymisestä, johon he olivat haastatelleet sekä minua tutkimuksestani, sekä konkurssista selvinneitä yrittäjiä.

Tässä otos haastattelustani sekä linkki alkuperäiseen kirjoitukseen.
”Tut­ki­ja Ruut Sjöblom haas­tat­te­li väi­tös­kir­jaan­sa var­ten 22:ta la­man ko­ke­nut­ta yrit­tä­jää.
Yrit­tä­jien ta­ri­nat oli­vat ka­ru­ja: kak­si oli yrit­tä­nyt it­se­mur­haa, yh­den puo­li­so oli teh­nyt it­se­mur­han.
Mut­ta ta­ri­nois­sa oli myös toi­von pil­kah­duk­sia. Ih­mi­set sel­vi­si­vät, vaik­ka la­ma vei hei­dät poh­jal­le.

Sjö­blom ha­vait­si tut­ki­muk­ses­saan, et­tä la­ma-ajan yrit­tä­jät käy­vät lä­pi nel­jä vai­het­ta, jot­ka vie­vät koh­ti krii­sis­tä sel­viy­ty­mis­tä.
En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ih­mi­nen ta­juaa, et­tä kon­kurs­si on tu­los­sa. Sii­nä vai­hees­sa ih­mi­nen al­kaa käy­dä lä­pi kaik­kea si­tä, mi­kä on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa kon­kurs­si on edes­sä. Täs­sä vai­hees­sa ih­mi­set ovat usein vie­lä hy­vin toi­min­ta­ky­kyi­siä.

Seu­raa­vak­si koit­taa­kin krii­si­vai­he. Aja­tus kon­kurs­sis­ta is­kee ja mie­len val­taa stres­si ja pa­niik­ki. Kaik­ki on men­nyt, ei­kä ulos­pää­syä näy.
Täs­tä vai­hees­ta pää­see eteen­päin, jos pys­tyy so­peu­tu­maan ti­lan­tee­seen. Se vaa­tii uu­den iden­ti­tee­tin omak­su­mis­ta. Sjö­blom ku­vaa vai­het­ta uu­den elä­män et­sin­näk­si. ”On löy­det­tä­vä uu­si elä­män­ta­pa. Jos oli ai­kai­sem­min yrit­tä­jän roo­li ja iden­ti­teet­ti, pi­tää löy­tää uu­si. Työ­tön tai pal­kan­saa­ja esi­mer­kik­si.”

Tä­mä vai­he voi kes­tää hy­vin pit­kään, sil­lä Sjö­blo­min tut­ki­muk­sen mu­kaan nel­jäs ja vii­mei­nen vai­he sel­viy­ty­mi­ses­sä saat­taa koit­taa vas­ta vuo­sien pääs­tä.
Se on vel­ka­van­keu­des­ta va­pau­tu­mi­nen, jo­ka ta­pah­tui mo­nil­le la­ma-ajan kär­si­jöil­le vas­ta vuon­na 2008. Sil­loin kym­me­net­tu­han­net suo­ma­lai­set sai­vat vel­kan­sa an­teek­si. Ve­lat van­hen­tui­vat, ja ulos­otos­sa ol­leet yh­teen­sä noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa an­net­tiin an­teek­si.
Yli 20 000 yrit­tä­jää huo­kai­si hel­po­tuk­ses­ta. Mut­ta mo­net ei­vät jak­sa­neet vuo­teen 2008 as­ti.”

”Monet kuitenkin sel­vi­si­vät la­man ah­din­gos­ta.
Ne jot­ka jak­soi­vat, jak­soi­vat kos­ka pys­tyi­vät säi­lyt­tä­mään toi­min­ta­ky­kyn­sä, Ruut Sjö­blom sa­noo.
”Yh­teis­kun­nan ta­hol­ta mo­net ei­vät saa­neet mi­tään. Ih­mis­ten sel­viy­ty­mis­kei­no­ja oli­vat esi­mer­kik­si puo­li­so, jo­ka on tu­ke­nut. Myös ys­tä­vät ja jär­jes­tö­toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­mi­nen oli­vat hy­viä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja.”
”Par­hai­ten sel­vi­si­vät ne, jot­ka säi­lyt­ti­vät toi­min­nal­li­suu­ten­sa. Ih­mi­set oli­vat to­del­la sy­vis­sä ve­sis­sä. Jos jol­lain ta­val­la py­syi yh­teis­kun­nas­sa kiin­ni, se aut­toi.”

Jos haluat lukea koko HS:n kirjoituksen tässä on linkki siihen

http://www.hs.fi/paivanlehti/raha/Konkurssin+tehnyt+yrittäjä+nousi+veloista+tekemällä+18+tuntia+työtä+päivässä/a1421388661769?src=haku&ref=arkisto%2F