Haastattelu Helsingin Sanomissa 20.1.2015

Helsingin Sanomat tekivät hienon artikkelin konkurssista selviytymisestä, johon he olivat haastatelleet sekä minua tutkimuksestani, sekä konkurssista selvinneitä yrittäjiä.

Tässä otos haastattelustani sekä linkki alkuperäiseen kirjoitukseen.
”Tut­ki­ja Ruut Sjöblom haas­tat­te­li väi­tös­kir­jaan­sa var­ten 22:ta la­man ko­ke­nut­ta yrit­tä­jää.
Yrit­tä­jien ta­ri­nat oli­vat ka­ru­ja: kak­si oli yrit­tä­nyt it­se­mur­haa, yh­den puo­li­so oli teh­nyt it­se­mur­han.
Mut­ta ta­ri­nois­sa oli myös toi­von pil­kah­duk­sia. Ih­mi­set sel­vi­si­vät, vaik­ka la­ma vei hei­dät poh­jal­le.

Sjö­blom ha­vait­si tut­ki­muk­ses­saan, et­tä la­ma-ajan yrit­tä­jät käy­vät lä­pi nel­jä vai­het­ta, jot­ka vie­vät koh­ti krii­sis­tä sel­viy­ty­mis­tä.
En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ih­mi­nen ta­juaa, et­tä kon­kurs­si on tu­los­sa. Sii­nä vai­hees­sa ih­mi­nen al­kaa käy­dä lä­pi kaik­kea si­tä, mi­kä on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa kon­kurs­si on edes­sä. Täs­sä vai­hees­sa ih­mi­set ovat usein vie­lä hy­vin toi­min­ta­ky­kyi­siä.

Seu­raa­vak­si koit­taa­kin krii­si­vai­he. Aja­tus kon­kurs­sis­ta is­kee ja mie­len val­taa stres­si ja pa­niik­ki. Kaik­ki on men­nyt, ei­kä ulos­pää­syä näy.
Täs­tä vai­hees­ta pää­see eteen­päin, jos pys­tyy so­peu­tu­maan ti­lan­tee­seen. Se vaa­tii uu­den iden­ti­tee­tin omak­su­mis­ta. Sjö­blom ku­vaa vai­het­ta uu­den elä­män et­sin­näk­si. ”On löy­det­tä­vä uu­si elä­män­ta­pa. Jos oli ai­kai­sem­min yrit­tä­jän roo­li ja iden­ti­teet­ti, pi­tää löy­tää uu­si. Työ­tön tai pal­kan­saa­ja esi­mer­kik­si.”

Tä­mä vai­he voi kes­tää hy­vin pit­kään, sil­lä Sjö­blo­min tut­ki­muk­sen mu­kaan nel­jäs ja vii­mei­nen vai­he sel­viy­ty­mi­ses­sä saat­taa koit­taa vas­ta vuo­sien pääs­tä.
Se on vel­ka­van­keu­des­ta va­pau­tu­mi­nen, jo­ka ta­pah­tui mo­nil­le la­ma-ajan kär­si­jöil­le vas­ta vuon­na 2008. Sil­loin kym­me­net­tu­han­net suo­ma­lai­set sai­vat vel­kan­sa an­teek­si. Ve­lat van­hen­tui­vat, ja ulos­otos­sa ol­leet yh­teen­sä noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa an­net­tiin an­teek­si.
Yli 20 000 yrit­tä­jää huo­kai­si hel­po­tuk­ses­ta. Mut­ta mo­net ei­vät jak­sa­neet vuo­teen 2008 as­ti.”

”Monet kuitenkin sel­vi­si­vät la­man ah­din­gos­ta.
Ne jot­ka jak­soi­vat, jak­soi­vat kos­ka pys­tyi­vät säi­lyt­tä­mään toi­min­ta­ky­kyn­sä, Ruut Sjö­blom sa­noo.
”Yh­teis­kun­nan ta­hol­ta mo­net ei­vät saa­neet mi­tään. Ih­mis­ten sel­viy­ty­mis­kei­no­ja oli­vat esi­mer­kik­si puo­li­so, jo­ka on tu­ke­nut. Myös ys­tä­vät ja jär­jes­tö­toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­mi­nen oli­vat hy­viä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja.”
”Par­hai­ten sel­vi­si­vät ne, jot­ka säi­lyt­ti­vät toi­min­nal­li­suu­ten­sa. Ih­mi­set oli­vat to­del­la sy­vis­sä ve­sis­sä. Jos jol­lain ta­val­la py­syi yh­teis­kun­nas­sa kiin­ni, se aut­toi.”

Jos haluat lukea koko HS:n kirjoituksen tässä on linkki siihen

http://www.hs.fi/paivanlehti/raha/Konkurssin+tehnyt+yrittäjä+nousi+veloista+tekemällä+18+tuntia+työtä+päivässä/a1421388661769?src=haku&ref=arkisto%2F